Môn Toán Lớp 6: (-0,4 : 0,04 +3,6).(2,5 . 4 – 4,5) giải giúp mk nha

Môn Toán Lớp 6: (-0,4 : 0,04 +3,6).(2,5 . 4 – 4,5) giải giúp mk nha

Môn Toán Lớp 6: (-0,4 : 0,04 +3,6).(2,5 . 4 – 4,5)
giải giúp mk nhaViết một bình luận