Môn Toán Lớp 5: Tính tổng : 2 + 4 + 6 + 8 +….+ 2018 + 2020 + 2022

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Tính tổng : 2 + 4 + 6 + 8 +….+ 2018 + 2020 + 2022

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2 + 4 + 6 + 8 + … + 2018 + 2020+2022
  Số số hạng của tổng trên là
  [(2022-2):2+1]=1011
  Tổng
  [(2+2022).1011)/(2)=1023132
  ______________________
  @
  1. Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : Khoảng cách + 1.
  2. Số hạng thứ n = (n – 1) x Khoảng cách + Số đầu.

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   2 + 4 + 6 + . . . + 2020 + 2022
  Số số hạng là : ( 2022 – 2 ) : 2 + 1 = 1011 ( số hạng )
  Tổng dãy số trên là : [( 2022 + 2 ) × 1011 ]/2 =  1023132
  Vậy 2 + 4 + 6 + . . . + 2020 + 2022 = 1023132 

  Trả lời

Viết một bình luận