Môn Toán Lớp 5: tính nhanh: ( 100+42 )x42+ (200-58 )x58

Môn Toán Lớp 5: tính nhanh: ( 100+42 )x42+ (200-58 )x58

Môn Toán Lớp 5: tính nhanh: ( 100+42 )x42+ (200-58 )x58

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tính nhanh: ( 100+42 )x42+ (200-58 )x58”

 1. $\Rightarrow$ Giải đáp: $\text{ 14200}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{( 100 + 42 ) × 42 + ( 200 – 58 ) × 58}$
  $\text{= 142 × 42  + 142  × 58}$
  $\text{= 142 × ( 42 +  58 )}$
  $\text{= 142 ×  100}$
  $\text{= 14200}$
  $\text{# TD}$

  Trả lời

Viết một bình luận