Môn Toán Lớp 5: tính giá trị biểu thức a 4,2+8,6 nhaan3-12,55 b 52,8 nhân 24+52,8+52,8 nhân 75 c[2,471+95,36] nhân

Môn Toán Lớp 5: tính giá trị biểu thức a 4,2+8,6 nhaan3-12,55 b 52,8 nhân 24+52,8+52,8 nhân 75 c[2,471+95,36] nhân

Môn Toán Lớp 5: tính giá trị biểu thức a 4,2+8,6 nhaan3-12,55 b 52,8 nhân 24+52,8+52,8 nhân 75 c[2,471+95,36] nhân 8,6 d 152,33-25,71 nhân 0,975Viết một bình luận