Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình thang khi biết chiều cao là 2,4 m . Đáy lớn gấp 2 lần đấy bé và gấp 3 lần chiềucao

Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình thang khi biết chiều cao là 2,4 m . Đáy lớn gấp 2 lần đấy bé và gấp 3 lần chiềucao

Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình thang khi biết chiều cao là 2,4 m . Đáy lớn gấp 2 lần đấy bé và gấp 3 lần chiềucaoViết một bình luận