Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện a) 20/11 x 33/23 x 69/180 b) (675,98+888,66+111,34)x0,01 c) 1+2+3+…….+18+19+20 d) 0,2468+0,08

Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện a) 20/11 x 33/23 x 69/180 b) (675,98+888,66+111,34)x0,01 c) 1+2+3+…….+18+19+20 d) 0,2468+0,08

Môn Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện
a) 20/11 x 33/23 x 69/180 b) (675,98+888,66+111,34)x0,01
c) 1+2+3+…….+18+19+20 d) 0,2468+0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5+0,7532
2)tìm x
a) 18,24 X x + 11,16 X x = 0,6 b) 1,26 X 3,6 : x = 0,28 ai làm nhanh mình tick hay nhấtViết một bình luận