Môn Toán Lớp 5: tính: 12 năm – 2 năm 8 tháng × 4 7,25 ngày + 6 ngày 15 giờ × 3

Môn Toán Lớp 5: tính: 12 năm – 2 năm 8 tháng × 4 7,25 ngày + 6 ngày 15 giờ × 3

Môn Toán Lớp 5: tính:
12 năm – 2 năm 8 tháng × 4
7,25 ngày + 6 ngày 15 giờ × 3Viết một bình luận