Môn Toán Lớp 5: Tìm số có 2 chữ số dạng ab sao cho: a123b chia hết cho cả 2; 5 và 9.

Môn Toán Lớp 5: Tìm số có 2 chữ số dạng ab sao cho: a123b chia hết cho cả 2; 5 và 9.

Môn Toán Lớp 5: Tìm số có 2 chữ số dạng ab sao cho: a123b chia hết cho cả 2; 5 và 9.Viết một bình luận