Môn Toán Lớp 5: Tìm phân số a/b .Nếu rút gọn phân số này thì đc 3/5.Nếu tăng tử số lên 26 đơn vị và giữ nguyên mẫu số thì ta đc phân số bằng phân số 16

Môn Toán Lớp 5: Tìm phân số a/b .Nếu rút gọn phân số này thì đc 3/5.Nếu tăng tử số lên 26 đơn vị và giữ nguyên mẫu số thì ta đc phân số bằng phân số 16

Môn Toán Lớp 5: Tìm phân số a/b .Nếu rút gọn phân số này thì đc 3/5.Nếu tăng tử số lên 26 đơn vị và giữ nguyên mẫu số thì ta đc phân số bằng phân số 16/5Viết một bình luận