Môn Toán Lớp 5: Tìm x a) (x+9)+(x-2)+(x+7)+(x-4)+(x+5)+(x-6)+(x+3)+(x-8)+(x+1)=95 b) 12/a=15/20

Môn Toán Lớp 5: Tìm x a) (x+9)+(x-2)+(x+7)+(x-4)+(x+5)+(x-6)+(x+3)+(x-8)+(x+1)=95 b) 12/a=15/20

Môn Toán Lớp 5: Tìm x
a) (x+9)+(x-2)+(x+7)+(x-4)+(x+5)+(x-6)+(x+3)+(x-8)+(x+1)=95
b) 12/a=15/20Viết một bình luận