Môn Toán Lớp 5: Quãng đường AB cách nhau 245km. Có 2 ô tô xuất phát cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ 30 phút chúng gặp nhau. Biết vận tốc ô

Môn Toán Lớp 5: Quãng đường AB cách nhau 245km. Có 2 ô tô xuất phát cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ 30 phút chúng gặp nhau. Biết vận tốc ô

Môn Toán Lớp 5: Quãng đường AB cách nhau 245km. Có 2 ô tô xuất phát cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ 30 phút chúng gặp nhau. Biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B. Vậy xe đi từ A có vận tốc … km/h.Viết một bình luận