Môn Toán Lớp 5: Tổng các chữ số của 1 số có 2 chữ số là 11 . Nếu thay đổi thứ tự của 2 chữ số đó thì số đã giảm đi 27 Tìm số đã cho. (làm bằn

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5:

Tổng các chữ số của 1 số có 2 chữ số là 11 . Nếu thay đổi thứ tự của 2 chữ số đó thì số đã giảm đi 27 Tìm số đã cho. (làm bằng lời giải)

Trả Lời

 1. Ta có : \text{16 , 61 , 74, 47, 83, 38, 70}
  Vì \text{74 } đảo ngược lại là \text{47}
  Ta lấy \text{74 – 47 = 27}  ( thỏa mãn với đề bài)
  Vậy số đó là : \text{74}
  *Nếu bạn ko hiểu có thể nhắn hỏi mik
  $\textit{#Field5}$

  Trả lời
 2. Gọi số đó là \overline{ab}ta có:
  a+b=11
  \overline{ab}-\overline{ba}=27
  (a×10+b)-(b×10+a)=27
  (a-b)×10-(a-b)×1=(a-b)×9
  (a-b)×9=27
  a-b=27:9
  a-b=3
  $\left \{ {{a-b=3} \atop {a+b=11}} \right.$
  Vậy a=4; b=2 tức \overline{ab}=42.
  Vậy số đó là 42.
   

  Trả lời

Viết một bình luận