Môn Toán Lớp 5: Diện tích hình tròn bằng 78,5m2 .Vậy chu vi hình tròn đó là

Môn Toán Lớp 5: Diện tích hình tròn bằng 78,5m2 .Vậy chu vi hình tròn đó là

Môn Toán Lớp 5:

Diện tích hình tròn bằng 78,5m2 .Vậy chu vi hình tròn đó làViết một bình luận