Môn Toán Lớp 5: Cửa hàng mua về một số lít nước mắm, cửa hàng đã bán được 75l chiếm 15% số lít nước mắm.Hỏi sau khi bán cửa hàng còn bao nhiêu lít n

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5:

Cửa hàng mua về một số lít nước mắm, cửa hàng đã bán được 75l chiếm 15% số lít nước mắm.Hỏi sau khi bán cửa hàng còn bao nhiêu lít nước mắm?

Trả Lời

 1.                                                                         Giải
                                                      Số lít nước mắm đã mua là:
                                                             100×75:15=500(l)
                                                      Số lít nước mắm còn lại là:
                                                             500-75=425(l)
                                                                        Đáp số: 425 lít 
                                    

  Trả lời

Viết một bình luận