Môn Toán Lớp 5: Bài 1Năm nay mẹ hơn con 36 tuổi cách đây 2 năm tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con Tính tuổi mỗi người hiện nay Bài 2 Năm nay Bố hơn c

Môn Toán Lớp 5: Bài 1Năm nay mẹ hơn con 36 tuổi cách đây 2 năm tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con Tính tuổi mỗi người hiện nay Bài 2 Năm nay Bố hơn c

Môn Toán Lớp 5:

Bài 1Năm nay mẹ hơn con 36 tuổi cách đây 2 năm tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con Tính tuổi mỗi người hiện nay

Bài 2 Năm nay Bố hơn con con 42 tuổi cách đây 4 năm tuổi bố gấp 7 lần tuổi con Tính tuổi mỗi người hiện nayViết một bình luận