Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m , chiều rộng 0,9 m . Trong bể chứa 1620 l nước A, Tính chiều cao nước

Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m , chiều rộng 0,9 m . Trong bể chứa 1620 l nước A, Tính chiều cao nước

Môn Toán Lớp 5:

Bài 1 : Bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m , chiều rộng 0,9 m . Trong bể chứa 1620 l nước

A, Tính chiều cao nước

B, Chiều cao của nước bằng 4/5 chiều cao của bể . Tính chiều cao của bểViết một bình luận