Môn Toán Lớp 5: 6dm3 = … Cm3 , 2/5m3 = … dm3, 560cm3 = … dm3, 36 giây = … phút , 0,2m3 = …cm3 , 3 năm 6 tháng = … Tháng, 5 ngà

Môn Toán Lớp 5: 6dm3 = … Cm3 , 2/5m3 = … dm3, 560cm3 = … dm3, 36 giây = … phút , 0,2m3 = …cm3 , 3 năm 6 tháng = … Tháng, 5 ngà

Môn Toán Lớp 5:

6dm3 = … Cm3 , 2/5m3 = … dm3, 560cm3 = … dm3,

36 giây = … phút , 0,2m3 = …cm3 , 3 năm 6 tháng = … Tháng, 5 ngày = … Giờ, 2,6 giờ = …phút

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 6dm3 = … Cm3 , 2/5m3 = … dm3, 560cm3 = … dm3, 36 giây = … phút , 0,2m3 = …cm3 , 3 năm 6 tháng = … Tháng, 5 ngà”

Viết một bình luận