Môn Toán Lớp 5: 3giờ 45phút=….giờ. 8tấn 5kg=………kg 9m²5dm²=………m². 25m³ 24dm³=……..m³ Help

Môn Toán Lớp 5: 3giờ 45phút=….giờ. 8tấn 5kg=………kg 9m²5dm²=………m². 25m³ 24dm³=……..m³ Help

Môn Toán Lớp 5:

3giờ 45phút=….giờ. 8tấn 5kg=………kg

9m²5dm²=………m². 25m³ 24dm³=……..m³

Help me

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 3giờ 45phút=….giờ. 8tấn 5kg=………kg 9m²5dm²=………m². 25m³ 24dm³=……..m³ Help”

Viết một bình luận