Môn Toán Lớp 5: 3/4 giờ = phút 3/4phuts = giây 1,5 phút = giây

Môn Toán Lớp 5: 3/4 giờ = phút 3/4phuts = giây 1,5 phút = giây

Môn Toán Lớp 5:

3/4 giờ = phút

3/4phuts = giây

1,5 phút = giâyViết một bình luận