Môn Toán Lớp 5: ối, mình lộn r Phải là: 12 giờ 14 phút hay ???????????? – 4 giờ 45 phút ?????

Môn Toán Lớp 5: ối, mình lộn r Phải là: 12 giờ 14 phút hay ???????????? – 4 giờ 45 phút ?????

Môn Toán Lớp 5: ối, mình lộn r
Phải là:
12 giờ 14 phút hay ????????????
– 4 giờ 45 phút ?????????????
________________ _______________Viết một bình luận