Môn Toán Lớp 5: Nếu bể không có nước người ta chỉ mở vòi thứ nhất thì sau 20 giờ bể sẽ đầy, chỉ mở vòi thứ hai thì sau 5 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có

Môn Toán Lớp 5: Nếu bể không có nước người ta chỉ mở vòi thứ nhất thì sau 20 giờ bể sẽ đầy, chỉ mở vòi thứ hai thì sau 5 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có

Môn Toán Lớp 5: Nếu bể không có nước người ta chỉ mở vòi thứ nhất thì sau 20 giờ bể sẽ đầy, chỉ mở vòi thứ hai thì sau 5 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai cùng chảy. Hỏi hai vòi cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì đầy bể? (Sưu tầm)Viết một bình luận