Môn Toán Lớp 5: Một thùng đựng hàng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m , chiều rộng 2,2m và chiều cao 2m , không nắp . Hỏi người thợ cần bao nhiêu ki lô

Môn Toán Lớp 5: Một thùng đựng hàng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m , chiều rộng 2,2m và chiều cao 2m , không nắp . Hỏi người thợ cần bao nhiêu ki lô

Môn Toán Lớp 5: Một thùng đựng hàng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m , chiều rộng 2,2m và chiều cao 2m , không nắp . Hỏi người thợ cần bao nhiêu ki lô gam sơn để đủ sơn cả hai mặt chiếc thùng đó ? Biết rằng mỗi ki lô gam sơn thì sơn được 5 m3 mặt thùng .Viết một bình luận