Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé dài 8m, đáy lớn dài 12m. Kéo dài đáy lớn thêm 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 25m2. Hỏi diện

Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé dài 8m, đáy lớn dài 12m. Kéo dài đáy lớn thêm 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 25m2. Hỏi diện

Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé dài 8m, đáy lớn dài 12m. Kéo dài đáy lớn thêm 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 25m2. Hỏi diện tích thửa ruộng tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé dài 8m, đáy lớn dài 12m. Kéo dài đáy lớn thêm 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 25m2. Hỏi diện”

 1. Chiều cao thửa ruộng hình thang là :
  25 x 2 : ( 5 + 0 ) = 10 ( m )
  Diện tích thửa ruộng hình thang là :
  ( 8 + 12 ) x 10 : 2 = 100 ( $m^{2}$ )
  Diện tích hình thang khi đáy lớn thêm 5 m là :
  [8 + (12 + 5 ) ] x 10 : 2 = 125 ( $m^{2}$ )
  Phần trăm diện tích thửa ruộng tăng thêm là :
  (125 : 100 x 100 ) – 100% = 25 %
  Đáp số : 25%     
                    

  Trả lời
 2. Một thửa ruộng hình thang có đáy bé dài 8m, đáy lớn dài 12m. Kéo dài đáy lớn thêm 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 25m2. Hỏi diện tích thửa ruộng tăng thêm 25% .
          

  Trả lời

Viết một bình luận