Môn Toán Lớp 5: Một người làm xong một sản phẩm hết 1.5 giờ. Hỏi muốn làm xong 30 sản phẩm trong 5 ngày thì mỗi ngày người đó phải làm mấy giờ?

Môn Toán Lớp 5: Một người làm xong một sản phẩm hết 1.5 giờ. Hỏi muốn làm xong 30 sản phẩm trong 5 ngày thì mỗi ngày người đó phải làm mấy giờ?

Môn Toán Lớp 5: Một người làm xong một sản phẩm hết 1.5 giờ. Hỏi muốn làm xong 30 sản phẩm trong 5 ngày thì mỗi ngày người đó phải làm mấy giờ?Viết một bình luận