Môn Toán Lớp 5: Một khu đất hình thang có diện tích 682,5m2, chiều cao bằng 13m, đáy lớn bằng 22 đáy bé. Tính đáy bé, đáy lớn của hình thang đó. Bài gi

Môn Toán Lớp 5: Một khu đất hình thang có diện tích 682,5m2, chiều cao bằng 13m, đáy lớn bằng 22 đáy bé. Tính đáy bé, đáy lớn của hình thang đó. Bài gi

Môn Toán Lớp 5: Một khu đất hình thang có diện tích 682,5m2, chiều cao bằng 13m, đáy lớn bằng 22 đáy bé. Tính đáy bé, đáy lớn của hình thang đó.
Bài giải
Tổng độ dài đáy lớn và đáy bé của hình thang là:

(m)
Đáy bé khu đất là:

(m)
Đáy lớn khu đất là:

(m)
Đáp số: Đáy bé:
m, đáy lớn:
m. mấy chỗ trống để giải gúp tui nheViết một bình luận