Môn Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích 975 cm2 ,đáy lớn hơn đáy bé 18,4 cm .Tính độ dài mỗi đáy biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 8,6 cm thì diện tí

Môn Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích 975 cm2 ,đáy lớn hơn đáy bé 18,4 cm .Tính độ dài mỗi đáy biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 8,6 cm thì diện tí

Môn Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích 975 cm2 ,đáy lớn hơn đáy bé 18,4 cm .Tính độ dài mỗi đáy biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 8,6 cm thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 107,5cm2
giúpViết một bình luận