Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là `12/5` m biết rằng nếu bớt chiều dài đi `2/15` m và tăng chiều rộng `2/15` m thì hình đó trở thành hình

Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là `12/5` m biết rằng nếu bớt chiều dài đi `2/15` m và tăng chiều rộng `2/15` m thì hình đó trở thành hình

Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chu vi là `12/5` m biết rằng nếu bớt chiều dài đi `2/15` m và tăng chiều rộng `2/15` m thì hình đó trở thành hình vuông . Tính diện tích hình chữ nhật đó?Viết một bình luận