Môn Toán Lớp 5: Một đàn gà vịt có 150 con . Trong đó số gà chiếm 60% . Hỏi đàn có bao nhiêu con gà , bao nhiêu con vật

Môn Toán Lớp 5: Một đàn gà vịt có 150 con . Trong đó số gà chiếm 60% . Hỏi đàn có bao nhiêu con gà , bao nhiêu con vật

Môn Toán Lớp 5: Một đàn gà vịt có 150 con . Trong đó số gà chiếm 60% . Hỏi đàn có bao nhiêu con gà , bao nhiêu con vậtViết một bình luận