Môn Toán Lớp 5: lúc 7 giờ 30 phút một người đi xe máy khởi hành tại A với vận tốc là 45 km/h . Sau 3 giờ một ô tô cũng bắt đầu từ A đuổi theo xe máy vớ

Môn Toán Lớp 5: lúc 7 giờ 30 phút một người đi xe máy khởi hành tại A với vận tốc là 45 km/h . Sau 3 giờ một ô tô cũng bắt đầu từ A đuổi theo xe máy vớ

Môn Toán Lớp 5: lúc 7 giờ 30 phút một người đi xe máy khởi hành tại A với vận tốc là 45 km/h . Sau 3 giờ một ô tô cũng bắt đầu từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 60 km/h.
a.Tính thời gian ô tô đuổi kịp xe máy.
b.Ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?Viết một bình luận