Môn Toán Lớp 5: kho A có số ngô nhiều gấp 4 lần số ngô kho B tỉ 4/1 biết nếu chuyển 50 tạ ngô từ kho A sang kho B thì hai kho có số ngô bằng nhau hiệu

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: kho A có số ngô nhiều gấp 4 lần số ngô kho B tỉ 4/1 biết nếu chuyển 50 tạ ngô từ kho A sang kho B thì hai kho có số ngô bằng nhau hiệu 50×2= 100 tính số tạ ngô lúc đầu mỗi kho

Trả Lời

 1. Giải đáp:
      Giải
  Hiệu số thóc $2$ kho là:
  50 xx 2 = 100(tạ)
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  4 – 1 = 3(phần)
  Số thóc kho A là:
  100 : 3 xx 4 = 400/3(tạ)
  Số thóc kho B là:
  400/3 – 100 = 100/3(tạ)
                     Đáp số: Kho A: 400/3 tạ thóc ; Kho B: 100/3 tạ thóc

  Trả lời
 2. Giải
  Hiệu số thóc hai kho là:
  50 x 2 = 100 ( tạ )
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  4 – 1 = 3 ( phần )
  Số thóc kho A là:
  100 : 3 x 4 = 400/3 ( tạ )
  Số thóc kho B là:
  400/3 – 100 = 100/3 ( tạ )
  Đáp số:….
  Mik gửi đáp án ạ
  #Thunie

  Trả lời

Viết một bình luận