Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 .Tìm tích đúng ?

Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 .Tìm tích đúng ?

Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 .Tìm tích đúng ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 .Tìm tích đúng ?”

 1. Tách: $\text{3,5 = 3 + 0,5}$
  Tích riêng thứ nhất là $\text{0,5}$ lần thừa số $(1)^{}$ 
  Tích riêng thứ hai là $\text{0,3}$ lần thừa số ố $(1)^{}$ 
  $\Rightarrow$ $\text{0,5 + 0,3 = 0,8}$ ( tích sai )
  $\Rightarrow$ $\text{3,5 – 0,8 = 2,7}$                                              
  Thừa số $(1)^{}$ là : $\text{337,5 : 2,7 = 125}$ 
  $\Rightarrow$ $\text{125 x 3,5 = 437,5}$ ( tích đúng )
  Vậy tích đúng là $\text{437,5}$
  Đáp số: $\text{437,5}$
  $\text{# TD}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận