Môn Toán Lớp 5: HÌNH THANG ABCD CÓ ĐÁY LỚN HƠN ĐÁY BÉ LÀ 8,6DM, CHIỀU CAO AH HẠ TỪ ĐỈNH A XUỐNG ĐÁY CD LÀ 15 Diện tích tam giác là 154,5 dm2. Tính diện

Môn Toán Lớp 5: HÌNH THANG ABCD CÓ ĐÁY LỚN HƠN ĐÁY BÉ LÀ 8,6DM, CHIỀU CAO AH HẠ TỪ ĐỈNH A XUỐNG ĐÁY CD LÀ 15 Diện tích tam giác là 154,5 dm2. Tính diện

Môn Toán Lớp 5: HÌNH THANG ABCD CÓ ĐÁY LỚN HƠN ĐÁY BÉ LÀ 8,6DM, CHIỀU CAO AH HẠ TỪ ĐỈNH A XUỐNG ĐÁY CD LÀ 15 Diện tích tam giác là 154,5 dm2. Tính diện tích hình thang abcd .
giúp mình vớiii ạaaa ><Viết một bình luận