Môn Toán Lớp 5: Hàng tháng, anh trai của An dành ra 40% số tiền kiếm được để tiêu. Biết rằng 60% số tiền anh trai An tiêu là dành cho đồ ăn, 25% số tiề

Môn Toán Lớp 5: Hàng tháng, anh trai của An dành ra 40% số tiền kiếm được để tiêu. Biết rằng 60% số tiền anh trai An tiêu là dành cho đồ ăn, 25% số tiề

Môn Toán Lớp 5: Hàng tháng, anh trai của An dành ra 40% số tiền kiếm được để tiêu. Biết rằng 60% số
tiền anh trai An tiêu là dành cho đồ ăn, 25% số tiền còn lại dành để tiêu là dùng để mua
sách, biết mỗi tháng anh trai An mua sách hết 120 000 đồng. Hãy tính số tiền anh trai
An kiếm được mỗi tháng.Viết một bình luận