Môn Toán Lớp 5: hai máy bơm cùng bơm vào một bể bơi ko chứa nước có chiều dài 55m,chiều rộng 32m,sâu 2,5m.Máy thứ nhất bơm mỗi giờ được 96000 lít nước,

Môn Toán Lớp 5: hai máy bơm cùng bơm vào một bể bơi ko chứa nước có chiều dài 55m,chiều rộng 32m,sâu 2,5m.Máy thứ nhất bơm mỗi giờ được 96000 lít nước,

Môn Toán Lớp 5: hai máy bơm cùng bơm vào một bể bơi ko chứa nước có chiều dài 55m,chiều rộng 32m,sâu 2,5m.Máy thứ nhất bơm mỗi giờ được 96000 lít nước,máy thứ hai bơm mỗi giờ được 84000 lít nước.Hỏi nếu hai máy cùng bơm thì sau mấy giờ được 90% thể tích bể bơi đó?Viết một bình luận