Môn Toán Lớp 5: Đúng ghi đ sai ghi S 1/4 = 25/100 3/8 = 375/100 3/8 = 375/100 Viết số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm 0,18 =………….

Môn Toán Lớp 5: Đúng ghi đ sai ghi S 1/4 = 25/100 3/8 = 375/100 3/8 = 375/100 Viết số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm 0,18 =………….

Môn Toán Lớp 5: Đúng ghi đ sai ghi S
1/4 = 25/100
3/8 = 375/100
3/8 = 375/100
Viết số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm
0,18 =………….
0,4 =…………
1,234 =…………
Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân
32%=……….
8%=………
157% =………..

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Đúng ghi đ sai ghi S 1/4 = 25/100 3/8 = 375/100 3/8 = 375/100 Viết số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm 0,18 =………….”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/4 = (1 xx 25)/(4 xx 25) = 25/100
  1/4 = 25/100               Đ
  375/100 > 1 ; 3/8 < 1
  3/8 = 375/100             S
  0,18 = 18/100 = 18%
  0,4 = 4/10 = 40/100 = 40%
  1,234 = (123,4)/100 = 123,4%
  32% = 32/100 = 8/25 = 0,32
  8% = 8/100 = 2/25 = 0,08
  157% = 157/100 = 1,57

  Trả lời
 2. $#suwrs45????$
  Solution.
  Bài 1.
  1/4=0,25=0,25xx100=25/100
  => Đúng. (Đ)
  3/8=0,375=0,375xx100=37,5
  => Sai. (S)
  Bài 2.
  0,18=18%
  => 0,18xx100=18%
  0,4=40%
  => 0,4=0,40=40%
  1,234=1234%
  => 1,234=1,234xx100=1234%
  Bài 3.
  32%=0,32
  => 32:100=0,32
  8%=0,08
  => 8:100=0,08
  157%=1,57
  => 157:100=1,57
  Uy Tín luôn nhá$!$

  Trả lời

Viết một bình luận