Môn Toán Lớp 5: Dùng dấu phẩy để biến đổi các thừa số tích 1204 x 75 sao cho tích là một số tự nhiên bé hơn 1000 và 900, 10 000 và 9000

Môn Toán Lớp 5: Dùng dấu phẩy để biến đổi các thừa số tích 1204 x 75 sao cho tích là một số tự nhiên bé hơn 1000 và 900, 10 000 và 9000

Môn Toán Lớp 5: Dùng dấu phẩy để biến đổi các thừa số tích 1204 x 75 sao cho tích là một số tự nhiên bé hơn 1000 và 900, 10 000 và 9000

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Dùng dấu phẩy để biến đổi các thừa số tích 1204 x 75 sao cho tích là một số tự nhiên bé hơn 1000 và 900, 10 000 và 9000”

Viết một bình luận