Môn Toán Lớp 5: Đám đất hình thang có đáy lớn 45,8m;đáy bé 35m.Chiều cao hơn đáy bé 2,5m. a)Tính diện tích đám đất bằng ha b)Người ta trồng đậu hết 35%

Môn Toán Lớp 5: Đám đất hình thang có đáy lớn 45,8m;đáy bé 35m.Chiều cao hơn đáy bé 2,5m. a)Tính diện tích đám đất bằng ha b)Người ta trồng đậu hết 35%

Môn Toán Lớp 5: Đám đất hình thang có đáy lớn 45,8m;đáy bé 35m.Chiều cao hơn đáy bé 2,5m.
a)Tính diện tích đám đất bằng ha
b)Người ta trồng đậu hết 35% phần còn lại trồng khoai.Tính diện tích trồng khoaiViết một bình luận