Môn Toán Lớp 5: Có 20 lít nước ngọt chứa 20% đường. Người ta đổ thêm đường vào để tỉ lệ đường trong dung dịch mới là 50%. Hỏi sau đó cần đổ thêm bao nh

Môn Toán Lớp 5: Có 20 lít nước ngọt chứa 20% đường. Người ta đổ thêm đường vào để tỉ lệ đường trong dung dịch mới là 50%. Hỏi sau đó cần đổ thêm bao nh

Môn Toán Lớp 5: Có 20 lít nước ngọt chứa 20% đường. Người ta đổ thêm đường vào để tỉ lệ đường trong
dung dịch mới là 50%. Hỏi sau đó cần đổ thêm bao nhiêu nước nguyên chất để được dung
dịch mới vẫn có đường chiếm 20%.Viết một bình luận