Môn Toán Lớp 5: Cho tích C = 0,19 x 0,19 x 0,19 x…x 0,19 x 0,19 ( có 2022 thừa số 0,19 ) Tìm chữ số tận cùng của C. Giúp với.

Môn Toán Lớp 5: Cho tích C = 0,19 x 0,19 x 0,19 x…x 0,19 x 0,19 ( có 2022 thừa số 0,19 ) Tìm chữ số tận cùng của C. Giúp với.

Môn Toán Lớp 5: Cho tích C = 0,19 x 0,19 x 0,19 x…x 0,19 x 0,19 ( có 2022 thừa số 0,19 ) Tìm chữ số tận cùng của C. Giúp với.Viết một bình luận