Môn Toán Lớp 5: cho hình tròn tâm O, đường kính AD = 5 cm. Đường cao của hình thang ABCD dài 2 cm , BC = 3 cm. tính diện tích phần tô đậm. giải nhanhh

Môn Toán Lớp 5: cho hình tròn tâm O, đường kính AD = 5 cm. Đường cao của hình thang ABCD dài 2 cm , BC = 3 cm. tính diện tích phần tô đậm. giải nhanhh

Môn Toán Lớp 5: cho hình tròn tâm O, đường kính AD = 5 cm. Đường cao của hình thang ABCD dài 2 cm , BC = 3 cm. tính diện tích phần tô đậm. giải nhanhh gọn nkaa mn ;))Viết một bình luận