Môn Toán Lớp 5: Cho A = 3/(5 x 8) + 3/(8 x 11) + 3/(11 x 14) + … + 3/(119 x 122) Giá trị của A là 1 phân số tối giản có hiệu của mẫu số và tử số là …

Môn Toán Lớp 5: Cho A = 3/(5 x 8) + 3/(8 x 11) + 3/(11 x 14) + … + 3/(119 x 122) Giá trị của A là 1 phân số tối giản có hiệu của mẫu số và tử số là …

Môn Toán Lớp 5: Cho A = 3/(5 x 8) + 3/(8 x 11) + 3/(11 x 14) + … + 3/(119 x 122)
Giá trị của A là 1 phân số tối giản có hiệu của mẫu số và tử số là …Viết một bình luận