Môn Toán Lớp 5: Cho 1 hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé là 28m đáy bé hơn đáy lớn 7m chiều cao dài hơn đáy bé 3m. Tính diện tích hình thang

Môn Toán Lớp 5: Cho 1 hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé là 28m đáy bé hơn đáy lớn 7m chiều cao dài hơn đáy bé 3m. Tính diện tích hình thang

Môn Toán Lớp 5: Cho 1 hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé là 28m đáy bé hơn đáy lớn 7m chiều cao dài hơn đáy bé 3m. Tính diện tích hình thang

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cho 1 hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé là 28m đáy bé hơn đáy lớn 7m chiều cao dài hơn đáy bé 3m. Tính diện tích hình thang”

 1.  Bài giải
  Đáy lớn của hình thang đó là:
          ( 28 + 7) : 2= 17,5 (m)
  Đáy bé của hình thang đó là:
              28- 17,5= 10,5 (m)
  Chiều cao của hình thang đó là:
                 10,5 + 3= 13,5 (m)
  Diện tích của hình thang đó là:
                ( 17,5 + 10,5) x 13,5 : 2= 189 (m2)
                          Đáp số: 189 m2

  Trả lời

Viết một bình luận