Môn Toán Lớp 5: Câu 2 : Phép trừ 712,54 – 112,54 có két quả đúng là: A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54

Môn Toán Lớp 5: Câu 2 : Phép trừ 712,54 – 112,54 có két quả đúng là: A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54

Môn Toán Lớp 5: Câu 2 : Phép trừ 712,54 – 112,54 có két quả đúng là:
A. 70,54
B. 700,54
C. 600
D. 700,54Viết một bình luận