Môn Toán Lớp 5: Các bác hộ e với ạ. Y + Y x 50 + Y x 49 = 4000

Môn Toán Lớp 5: Các bác hộ e với ạ. Y + Y x 50 + Y x 49 = 4000

Môn Toán Lớp 5: Các bác hộ e với ạ. Y + Y x 50 + Y x 49 = 4000Viết một bình luận