Môn Toán Lớp 5: Bài 8 khối lớp 5 của trường Lê Lợi dự kiến quyên góp ủng hộ bão lụt năm 2021 số tiền 1500000₫ nhưng thực tế đá quyên góp được 199500₫ h

Môn Toán Lớp 5: Bài 8 khối lớp 5 của trường Lê Lợi dự kiến quyên góp ủng hộ bão lụt năm 2021 số tiền 1500000₫ nhưng thực tế đá quyên góp được 199500₫ h

Môn Toán Lớp 5: Bài 8 khối lớp 5 của trường Lê Lợi dự kiến quyên góp ủng hộ bão lụt năm 2021 số tiền 1500000₫ nhưng thực tế đá quyên góp được 199500₫ hỏi thực tế khối 5 đã quyên góp vượt mức bao nhiêu phần trăm so với dự kiếnViết một bình luận