Môn Toán Lớp 5: bài 4: Có hai vòi chảy vào bể . Nếu vòi thứ nhất chảy một mình thì sau 2 giờ bể đầy . Nếu vòi thứ hai chảy một mình thì sau 3 giờ đầy b

Môn Toán Lớp 5: bài 4: Có hai vòi chảy vào bể . Nếu vòi thứ nhất chảy một mình thì sau 2 giờ bể đầy . Nếu vòi thứ hai chảy một mình thì sau 3 giờ đầy b

Môn Toán Lớp 5: bài 4:
Có hai vòi chảy vào bể . Nếu vòi thứ nhất chảy một mình thì sau 2 giờ bể đầy . Nếu vòi thứ hai chảy một mình thì sau 3 giờ đầy bể . Nếu cả hai vòi chảy chung thì sau thời gian bao lâu bể đầy .
Bài 5 Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu bớt chiều dài đi 5 m và thêm chiều rộng 5 m thì diện tích tăng thêm 225m2 .Tính diện tích mảnh ruộng .Viết một bình luận