Môn Toán Lớp 5: a) Tìm số tự nhiên a mà 144:a ; 192:a và a>20 b)Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 420:a ; 700:a

Môn Toán Lớp 5: a) Tìm số tự nhiên a mà 144:a ; 192:a và a>20 b)Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 420:a ; 700:a

Môn Toán Lớp 5: a) Tìm số tự nhiên a mà 144:a ; 192:a và a>20
b)Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 420:a ; 700:aViết một bình luận