Môn Toán Lớp 5: a) 4m 25cm = …. m 12m 8dm = ….m26m 8cm = ….m b) 9dm Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 8cm 5mm = …. dm2m

Môn Toán Lớp 5: a) 4m 25cm = …. m 12m 8dm = ….m26m 8cm = ….m b) 9dm Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 8cm 5mm = …. dm2m

Môn Toán Lớp 5: a) 4m 25cm = …. m 12m 8dm = ….m26m 8cm = ….m
b) 9dm Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
8cm 5mm = …. dm2m 6dm 3cm = ….m9m = ….km
c) 248dm = ….m36dm = ….m5dm = ….m
d) 3561m = ….km542m = ….km9m = ….km
Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2,539m = …. m ….dm….cm….mm= ….m….cm….mm=….mm
b) 7,306m=….m….dm….mm=….m….cm….mm=….m….mm=….mm
c) 2,586 km = ….km….m=….m
d) 8,2km =….km….m=….mViết một bình luận