Môn Toán Lớp 5: a) 4m 25cm = …. m 12m 8dm = ….m 26m 8cm = ….m b) 9dm 8cm 5mm = …. Dm 2m 6dm 3cm = ….m 9m = ….km

Môn Toán Lớp 5: a) 4m 25cm = …. m 12m 8dm = ….m 26m 8cm = ….m b) 9dm 8cm 5mm = …. Dm 2m 6dm 3cm = ….m 9m = ….km

Môn Toán Lớp 5: a) 4m 25cm = …. m 12m 8dm = ….m 26m 8cm = ….m
b) 9dm 8cm 5mm = …. Dm 2m 6dm 3cm = ….m 9m = ….kmViết một bình luận