Môn Toán Lớp 5: 78,9 -29,79 61 ,5 x4,3 19,04 : 5,6 đặt tính

Môn Toán Lớp 5: 78,9 -29,79 61 ,5 x4,3 19,04 : 5,6 đặt tính

Môn Toán Lớp 5: 78,9 -29,79 61 ,5 x4,3 19,04 : 5,6
đặt tính rồi tính ạViết một bình luận